ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


"ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"


ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Το πρόγραμμα είναι ιδρυτικό μέλος του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαικής Εταιρίας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA-TIC)

Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα, ήδη στην αρχική του μορφή, πριν οργανωθεί ο κλάδος και τα κριτήρια εκπαίδευσης από την EFTA έχαιρε εκτίμησης και επιλέχθηκε, μαζί με άλλα 6 προγράμματα από όλη την Ευρώπη, για να καθορήσει τα κριτήρια εκπαίδευσης με βάση τα οποία τα άλλα προγράμματα στη συνέχεια εγκρίνονται. Αυτό υποδηλώνει την αξία και την ποιότητα του προγράμματος.

Επιπλέον, εκπαιδευόμενοι προτιμούν να εκπαιδευθούν στην ΕΣΥΘΕΠΑΣ διότι είναι από τα ελάχιστα προγράμματα στο Ελληνικό χώρο που για να λάβουν οι απόφοιτοι το δίπλωμα απαιτείται να παρουσιάσουν βιντεοσκοπημένο περιστατικό όπου να ικανοποιείται το αίτημα του θεραπευόμενου μέσα σε 10 συνεδρίες. Μας λένε, οι εκπαιδευόμενοι, ότι αυτό σημαίνει ότι προσφέρεται εκπαίδευση ώστε τούτο να επιτευχθεί.